Σύστημα Ολικής Κατάκλισης FM200

Τα εν λόγω σύστηματα έχουν μελετηθεί και προτείνεται να εγκατασταθούν σύμφωνα με:

α) Τους επίσημους κανονισμούς των χωρών του εξοπλισμού.
β) Τα NFΡA
γ) Τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων χώρων.
δ) Τους όρους της τέχνης και της εμπειρίας.

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Για τους χώρους που καλύπτονται με κατάσβεση, τοπικοί πίνακες κατάσβεσης θα εξασφαλίζουν όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες των συστημάτων κατάσβεσης που ελέγχουν και θα ενημερώνουν λεπτομερώς τον κεντρικό πίνακα του συστήματος πυρανίχνευσης για την κατάσταση (alarms) όλων των ζωνών ανίχνευσης και κατάσβεσης μέσω μονάδος interface.

Σε όλους τους χώρους αυτόματης κατάσβεσης το σύστημα πυρανίχνευσης θα προβλέπει δύο ζώνες ανίχνευσης (1 αισθητήριo ανίχνευσης καπνού & 1 θερμοδιαφορικό), ώστε να βεβαιώνεται από δύο ταυτόχρονα αισθητήρια η έναρξη κατάσβεσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ενεργοποίηση της πυρόσβεσης, η οποία έπεται της επιβεβαίωσης της ύπαρξης καπνού στον χώρο, δεν θα προκαλείται από τυχαίο γεγονός ή αστοχία του συστήματος πυρανίχνευσης.

Τα αισθητήρια πυρανίχνευσης θα είναι κλασσικοί ανιχνευτές καπνού τύπου φωτοηλεκτρονικού και θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές.

Η ύπαρξη προσωπικού (όχι μόνιμη) εντός των ανωτέρω χώρων επιβάλει και την εγκατάσταση διάταξης, για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, η οποία θα είναι άμεση χωρίς επιβεβαίωση, αφού η εντολή δίνεται από τον άνθρωπο.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Το κατασβεστικό υλικό θα είναι το FM200 για τους χώρους των εγκαταστάσεων Η διανομή των σωληνώσεων εντός του προστατευόμενου χώρου θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγει ένα τουλάχιστον ακροφύσιο διανομής κατασβεστικού υλικού εντός του κάθε ανεξάρτητου διαμερίσματος ή μεταλλικού ερμαρίου.

Για κάθε χώρο που κατακλύζεται με κατασβεστικό υλικό FM200 υπολογίζεται:

1) Aναλογία 7,90% (0,625kg./m3) [ Σύμφωνα με την EN15004-5 που αντικαθιστά τμήματα της ISO 14520].
2) Xρόνος κατάκλισης 10 sec

Το μήκος, η διάμετρος και οι αντιστάσεις του δικτύου θα υπολογισθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς NFPA από τον Ανάδοχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το κάθε σύστημα πυρόσβεσης θα ελέγχεται από ανεξάρτητο τοπικό πίνακα ελέγχου κατάσβεσης οι οποίοι θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.

Ο πίνακας θα διαθέτει διάταξη:

 • Ελέγχου των ζωνών πυρανίχνευσης
 • Χρονοκαθυστέρησης της εντολής για την πυρόσβεση ώστε να επιβεβαιωθεί και χρονικά η ύπαρξη της φωτιάς.
 • Εντολές εξόδου (για την πυρόσβεση, οπτικής – φωτεινής σήμανσης, διακοπής της λειτουργίας του κλιματισμού κτλ.)
 • Ελέγχου της καλής λειτουργίας του συστήματος.

ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Θα είναι τάσεως λειτουργίας 24 VDC και θα παράγει ήχο πάνω από 100 DB σε απόσταση 1m.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ STOP GAS – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ

Η φωτεινή επιγραφή θα αποτελείται από φωτιστικό σώμα μεταλλικής βάσης, με διαφανές κάλυμμα που θα φέρει την επιγραφή ”STOP GAS”. Τάση λειτουργίας 24 VDC, λυχνία 6W.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης θα γίνεται αυτομάτως, μέσω του τοπικού πίνακα ελέγχου ο οποίος θα εγκατασταθεί εκτός του προστατευόμενου χώρου.

Όταν η φωτιά εκδηλωθεί στον προστατευόμενο χώρο, ο πίνακας θα επιβεβαιώσει το γεγονός (η επιβεβαίωση θα γίνει με την διάταξη της διπλής ζώνης, δηλαδή η ενεργοποίηση της πυρόσβεσης αρχίζει μόνον όταν και οι δύο ζώνες των ανιχνευτών δώσουν σήμα ”φωτιά”) και αφού η φωτιά εξακολουθεί να υφίσταται μετά από μια συνολική χρονοκαθυστέρηση 10 – 40 sec (όσο ρυθμιστεί) θα κατακλύσει τον χώρο με FM-200.

Επειδή το πλέον σημαντικό είναι η διατήρηση της συγκέντρωσης του FM-200 μέσα στον κατακλυσμένο χώρο στα επίπεδα του 7,50% κάθε ενέργεια που θα μείωνε το επίπεδο συγκέντρωσης πρέπει να σταματήσει. Έτσι θα πρέπει να σταματά (αν υπάρχει) το σύστημα της προσαγωγής ή απαγωγής του αέρα και να κλείνουν τα fire dampers.

Οι παραπάνω ενέργειες θα συνοδεύονται με ηχητικό σήμα και με φωτεινή ένδειξη ”STOP GAS” που θα αποτρέπει την είσοδο ατόμων στον κατακλυσμένο χώρο. (Θα έχει προηγηθεί ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης όταν η μία ζώνη πυρανιχνευτών έχει δώσει σήμα ”φωτιά” από την σειρήνα συναγερμού). Τα παραπάνω θα εκτελούνται αυτομάτως από τον πίνακα ελέγχου, όταν το σύστημα θα είναι στην κατάσταση ”ΑΥΤΟΜΑΤΟ”. Εάν το σύστημα θα είναι σε κατάσταση ”ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ”, η κατάκλιση του χώρου θα γίνεται με την επέμβαση ατόμου, μέσω χειροδιακόπτη, ο οποίος θα ευρίσκεται έξω από την κυρία είσοδο του προστατευομένου χώρου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ FM200

Η αποθήκευση του FM200 θα γίνει σε υγρή μορφή σε κατάλληλη φιάλη ή συστοιχία φιαλών .
Οι φιάλες θα είναι κυλινδρικές κατάλληλες για στήριξη στον τοίχο ή στο δάπεδο και μεγάλης αντοχής έτσι ώστε να αντέχουν στην πίεση που αναπτύσσεται από το FM200 και την μερική πίεση του αζώτου στην μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία χρήσεως.

Οι φιάλες θα γεμίζονται με FM200 με πυκνότητα πληρώσεως από 1,10kg/lit, ενώ η πίεση μέσα στις φιάλες θα ρυθμίζεται με την βοήθεια ξηρού αζώτου στα 360 (psi) σε θερμοκρασία 21” C.
Η σήμανση κάθε φιάλης θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφονται σ’ αυτήν εκτός των άλλων η ποσότητα του περιεχομένου FM200 και η πίεση λειτουργίας του συστήματος.

Το FM200 θα είναι σύμφωνο με τις Αμερικάνικες Προδιαγραφές N.F.P.A. 2001 για καθαρά συστήματα κατάσβεσης.

Κάθε φιάλη FM200 θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήματα:

 • Βαλβίδα πληρώσεως FM200 τόσο για την αρχική πλήρωση όσο και για την συμπλήρωση κατά τους ετήσιους ελέγχους της εγκατάστασης εφόσον η απώλεια του FM200 υπερβεί το 5%
 • Εύκαμπτο σωλήνα συνδέσεως της φιάλης με το δίκτυο σωληνώσεων προσαγωγής FM200 και βαλβίδα αντεπιστροφής (μόνο για την περίπτωση συστοιχιών με 2 ή περισσότερες φιάλες).
 •  Βαλβίδα εκκένωσης κατάλληλου μεγέθους για εκκένωση της ποσότητας του FM200 σε χρόνο 10 sec.
 • Μανόμετρο
 • Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
 • Διακόπτη ελέγχου της πίεσης ενσωματωμένο στο μανόμετρο της φιάλης
 • Ηλεκτρικό και χειροκίνητο μηχανισμό ενεργοποίησης (έναν για κάθε φιάλη ή συστοιχία φιαλών) με τις απαραίτητες σωληνώσεις διαδοχικής πνευματικής ενεργοποίησης των φιαλών μίας συστοιχίας.

Στην περίπτωση συστοιχίας φιαλών θα προβλεφθεί κατάλληλος συλλέκτης από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή με αριθμό λήψεων όσες και οι φιάλες της συστοιχίας. Οι δύο πρώτες φιάλες θα περιλαμβάνουν ηλεκτρομαγνητική διάταξη οδηγό αυτόματου ανοίγματος και εκκενώσεως του συνόλου των φιαλών της συστοιχίας.

Ο βαθμός γεμίσματος των φιαλών, ανεξαρτήτως πίεσης θα είναι μεγαλύτερη των 0,80 kg/λίτρο και μικρότερη των 1,10 kg/λίτρο φιάλης.

Θα φέρουν λαβές ανυψώσεως ασφαλιστική διάταξη υπερπιέσεως ρυθμισμένη, βαλβίδα εκκενώσεως πνευματική με ενσωματωμένο μανόμετρο, στόμιο γεμίσματος, την οδηγό βαλβίδα ανοίγματος για τον έλεγχο της πίεσης και αναγγελία χαμηλής πίεσης στον πίνακα ανίχνευσης.
Οι φιάλες θα στερεωθούν κάθε μια χωριστά μέσω δύο χαλύβδινων κολλάρων ώστε να είναι εξασφαλισμένες έναντι μετακινήσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Το σύστημα αποτελείται από τη βαλβίδα εκτόνωσης του FM200 και τη βαλβίδα ενεργοποίησης της βαλβίδας εκτόξευσης. Η βαλβίδα αυτή θα είναι ηλεκτρομαγνητική.

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Τα δίκτυα σωληνώσεων του FM200 κατασκευάζονται με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN2448 ή κατά προτίμηση ASTM-A-106, GRADE A Schedule 40 σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς κατάλληλα για εγκατάσταση FM200 με πίεση αποθήκευσης τουλάχιστον 360PSI(25 ατμόσφαιρες).

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην στήριξη των σωλήνων ώστε να περιλαμβάνονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του συστήματος.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ FM200

Τα ακροφύσια εκτοξεύσεως του FM200  είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή ορείχαλκο κατάλληλα για την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας. Το μέγεθος των ακροφυσίων θα είναι κατάλληλο για την εκτόξευση της συνολικής ποσότητας FM200 σε χρόνο 10sec.
Τύπος ακροφυσίων:4ων κατευθύνσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Αν σας ενδιαφέρει ο κατάλογος μας, μπορείτε να μας στείλετε την αίτηση σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό!